1977 – Heroes of the Wild – Da wu shi yu xiao piao ke